ALTEX Hurtownia Opakowań Jednorazowych
Działalność firmy od 1.11.2020 r. została zawieszona

Witamy na tymczasowej stronie internetowej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobiście

zobacz jak dojechać

Tutaj jesteśmy:

Dane Kontaktowe

ul.Bagienna 9
59-220 Legnica

605 823 538

biuro@altex.legnica.pl

Poniedziałek - Piątek:
9:00 do 14:00

aaaaaaa


Informacja dla klientów firmy Altex dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych

wersja do druku

W związku z wejściem w życie od dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez ALTEX Henryk Teteruk z siedzibą w Legnicy Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ALTEX Henryk Teteruk:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALTEX Henryk Teteruk z siedzibą w Legnicy pod adresem ul. Bagienna 9, dane kontaktowe tel. 76 854 84 35, e-mail: biuro@altex.legnica.pl
 2. ALTEX Henryk Teteruk przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. Realizacja zawartej z ALTEX Henryk Teteruk umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ALTEX Henryk Teteruk w związku realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez ALTEX Henryk Teteruk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.
  4. Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. Wewnętrznych celów administracyjnych ALTEX Henryk Teteruk w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2 powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:
  1. Ministerstwo Finansów
  2. Organy ścigania i dochodzenia
  3. Inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji w pkt 2 celów przetwarzania, tj:
  1. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z ALTEX Henryk Teteruk przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody;
  2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ALTEX Henryk Teteruk w związku z prowadzeniem realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienie tych obowiązków przez ALTEX Henryk Teteruk,
  3. W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez ALTEX Henryk Teteruk przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzania;
  4. W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ALTEX Henryk Teteruk stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. W związku z przetwarzaniem przez ALTEX Henryk Teteruk Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
  2. Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na postawie art. 18 RODO,
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,
  6. Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ALTEX Henryk Teteruk Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z ALTEX Henryk Teteruk, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z ALTEX Henryk Teteruk.